Δράσεις του ΤΕΙ Αθήνας για την Ισότητα

i) Ιδρυματικό Πρόγραμμα με τίτλο «Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας του ΤΕΙ-Α».
ii) Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του ΤΕΙ Αθήνας» με τίτλο «Η γυναίκα στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση και οι προοπτικές επαγγελματικής της απασχόλησης».
iii) Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του ΤΕΙ Αθήνας» με τίτλο «Γυναίκα και Καινοτομία: Εμπειρική διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων και εμποδίων της καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων: 2002-2003».
iii) Συγκρότηση Επιτροπής για την προώθηση της Ισότητας.