Η Επιτροπή του ΤΕΙ Αθήνας για την προώθηση της Ισότητας

Η Επιτροπή αποτελείται από τις κ.κ.
- Ελένη Αλεξανδρή, Καθ. Εφαρμογών του Τμ. ΚΞΓΦΑ [CV]
- Βασιλική Αργυροπούλου, Αν. Καθηγήτρια του Τμ. ΣΑΕΤ [CV]
- Ελένη Βαβουράκη, Επίκ. Καθηγήτρια του Τμ. Φυσικοθεραπείας [CV]
- Ζαμπία Βαρδάκη, Αν. Καθηγήτρια του Τμ. Νοσηλευτικής Β΄ [CV]
- Ουρανία Γκοβίνα, Καθ. Εφαρμογών του Τμ. Νοσηλευτικής Β΄ [CV]
- Γραμματή Πάντζιου, Καθηγήτρια του Τμ. Πληροφορικής [CV]
- Λίνα Τσίλαγα, Αν. Καθηγήτρια του Τμ. ΣΑΕΤ [CV]
- Μαρία Παραλίκα, Αν. Καθηγήτρια του Τμ. Πολ. Έργων Υποδομής [CV]

Έργο της Επιτροπής θα είναι:
1) Ο συντονισμός των δράσεων και η προώθηση των συνεργασιών του ΤΕΙ Αθήνας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα σχετικά με Θέματα Φύλου και Ισότητας.
2) Η δημιουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
3) Η ευαισθητοποίηση της σπουδαστικής και ακαδημαϊκής κοινότητας πάνω σε θέματα κοινωνικών και φυλετικών διακρίσεων, με εισαγωγή του μαθήματος στα προγράμματα σπουδών σε όσο το δυνατόν περισσότερα Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας.
4) Η οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, με συμμετοχή και προβολή προσωπικοτήτων από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο που έχουν δραστηριοποιηθεί και προσφέρει σημαντικό έργο στο θέμα της Ισότητας των δύο φύλων.

Ειδικότερα, εντός της επόμενης πενταετίας, δηλ. μέχρι το έτος 2010, η Επιτροπή στοχεύει στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και στην εισαγωγή του μαθήματος Φύλου και Ισότητας στα περισσότερα Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας.

Είναι αναμφισβήτητο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της Ισότητας των δύο φύλων, τόσο νομοθετικά όσο και κοινωνικά μέσω της συνειδητοποίησης του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο βίο. Εν τούτοις, μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, προκειμένου να επιτευχθεί σε όλους τους τομείς η επιδιωκόμενη Ισότητα. Σημαντικούς παράγοντες που συντελούν στην πραγματοποίηση του ανωτέρω στόχου, αποτελούν ενδεικτικά τα εξής:
- Η προώθηση της ελεύθερης άσκησης των ατομικών δικαιωμάτων των γυναικών στη βάση της ισότητας με τους άνδρες, η οποία έχει γίνει κύριο μέλημα των περισσότερων πολιτισμένων χωρών, καθώς αποτελεί έναν από τους δρόμους για την εξέλιξη και πρόοδο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας.
- Η κινητοποίηση οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων προκειμένου να επιτευχθούν πραγματικά ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες.
- Η συνειδητοποίηση των εμποδίων που επηρεάζουν αρνητικά την εκ μέρους των γυναικών ίση συμμετοχή σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.
- Η πρόληψη οποιασδήποτε διάκρισης, αποκλεισμού ή περιορισμού με βάση το φύλο, που έχουν ως αποτέλεσμα την εκμηδένιση των δικαιωμάτων των γυναικών καθώς και βασικών ελευθεριών τους σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα.
- Η ενθάρρυνση των γυναικών για πρόσβαση και ελεύθερη συμμετοχή τους στις δημοκρατικές διαδικασίες και η συνειδητοποίηση του ίσου status γυναικών και ανδρών με την πλήρη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή.
- Η προώθηση της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της αρχής της Ισότητας.
- Η ανάπτυξη επαφών των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης με άλλα Πανεπιστήμια, κέντρα, φορείς και ινστιτούτα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
- Η δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων, προκειμένου να καταρτισθούν εξειδικευμένοι επιστήμονες που θα καταλάβουν θέσεις εργασίας σε δράσεις σχετικές με την προώθηση της Ισότητας των φύλων, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, στον τομέα της εκπαίδευσης και σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.