Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα για Θέματα Φύλου και Ισότητας

Στις επιδιώξεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σε θέματα Φύλου και Ισότητας στο ΤΕΙ Αθήνας είναι η δραστηριοποίηση και συμμετοχή σημαντικού αριθμού μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ιδρύματος που θα επιδιώξει την εισαγωγή μαθημάτων επιλογής στα τμήματα ή τις σχολές, με σκοπό την ενημέρωση των σπουδαστριών και σπουδαστών σε θέματα φύλου σε σχέση με την κοινωνία, την τέχνη, τον πολιτισμό, την απασχόληση, την εκπαίδευση κ.ά. Ένας δεύτερος σκοπός του προγράμματος είναι η διασύνδεση με άλλα Ανώτατα Ιδρύματα και επιστημονικές ενώσεις για την ανάπτυξη συνεργασίας και δημιουργία κοινών προγραμμάτων εκπαίδευσης και έρευνας. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει δυνατή η κινητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και ακολούθως της κοινωνίας, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εξασφάλιση των κεκτημένων και την περαιτέρω προώθηση των θεμάτων Φύλου και Ισότητας.
Σήμερα, το πρόγραμμα έχει αναπτύξει το μάθημα για θέματα Φύλου και Ισότητας στα τμήματα α) Πολιτικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών β) Ιατρικών Εργαστηρίων και Νοσηλευτικής Β' της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Το μάθημα αυτό έχει εισαχθεί ως μάθημα επιλογής και ανήκει στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων. Επίσης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ιστοσελίδα, η οποία εκτός των άλλων αποτελεί πηγή πρόσθετης πληροφόρησης των ενδιαφερομένων σπουδαστών στα αντίστοιχα θέματα.
Αναφέρεται ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2003-2004 και κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005, το μάθημα για θέματα Φύλου και Ισότητας πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Αθήνας υπό μορφή διαλέξεων με τη συμμετοχή σπουδαστών από πολλά τμήματα του ΤΕΙ.
Οι ενότητες, οι οποίες διδάχθηκαν ήταν οι ακόλουθες:
1) Γυναίκα και Απασχόληση
2) Γυναίκες και αγώνες για την ισότητα των δύο φύλων κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.
3) Γυναίκα και Ανθρώπινα Δικαιώματα
4) Γυναίκα και Εκπαίδευση
5) Ο ρόλος των γυναικών στους κόλπους της κοινωνίας: η ιστορική προοπτική